1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. nr. 16, poz. 93, z późn. zm.), sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
  2. W przypadku sprzedaży dokonywanej między przedsiębiorcami, wszystkie produkty objęte są 12-miesięcznym okresem rękojmi Sprzedawcy, na warunkach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
  3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał  rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił  niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
  4. W celu zgłoszenia niezgodności zakupionego towaru z umową (dalej: zgłoszenie) Kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie i powiadamia Kupującego o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 

wstecz