ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. działań marketingowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ADMINISTROWANIA DANYMI - Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Agromodus sp. z o.o. z siedzibą w  Osieku, ul. Zimnodolska 44, 32-300 Olkusz email: sklep@sklepwet.pl, telefon: +48 514 438 140, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH
 
            Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku, informuje, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku, ul. Zimnodolska 44, 32-300 Osiek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470650, posiadająca nadane numery NIP: 5252560770 , REGON: 146813885.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
5. Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych przez okres niezbędny do prowadzenia działań marketingowych a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań marketingowych.Zgoda na przetwarzanie danych celach marketingowych (dot. zakładania konta):
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku za pomocą wiadomości listownych. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. działań marketingowych.
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. działań marketingowych.
 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Agromodus Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. działań marketingowych. 


 
 

wstecz